Heini going for his brain op
Heini going for his brain op

Little Heini’s Story

I want to tell Heini’s story in the hope that those that have not yet been touched by cancer will understand how a mother feels, what she goes through, and what cancer is! I am posting a photo of Heini’s second big brain operation in 2012.

Little (Heini) Heinrich van Straaten went to school like any other little boy when mom Lize had to go to work. He did not play with his friends much, just stood around with his hands in his pockets.

Heini was 3 years old when he started bumping into things in October 2012; he was continuously nauseous and told his mother he had a headache. Everyone thought it was not the truth, until it started getting worse. Mom took him to the hospital on the 12th November 2012.

Little Heinrich was diagnosed with Epydymoma (malignant) brain cancer on the 12th November 2012, at the age of 3. He was transferred from George Hospital and flown down to the Red Cross War Memorial Children’s Hospital in Cape Town. Here he underwent an operation to drain the fluid from his brain, and on the 15th November 2012 he underwent a big brain operation of 8 hours long to remove the growth – on his father’s birthday.

Heini was a very strong and courageous boy throughout and displayed great endurance. . His treatment has progressed well but it is a long struggle and Heini is still not healthy. The huge challenge of putting such a little boy through all that traumatic treatment and tests has taken its toll and resulted in his now having a very weak immune system.

As a direct result of the treatment and surgery, damage caused has affected his motor skills. He needs therapy to help him rebuild his coordination and muscle control. His eyes need to be exercised because his eye-muscles have been shortened and he has blind spots which cannot be rectified. He underwent 6 weeks of radiation in December 2012 to end January 2013 and it has taken its toll on the boy. Heini now also has “Absence Seizures” (Epilepsy) is on medication for it.

Mom Lize is a widow, and is travelling this hard road of crisis upon crisis solo. She was the only child of a couple who have already passed on and Heini’s father died 2 years ago. Due to this, she is walking a difficult path full of thorns and pitfalls that make it difficult to face everyday life. At this stage she still needs to give her full attention to her little boy, for whom she waited so many years, and who is her most precious treasure.

Raising a child with cancer is no joke, and it takes an enormous amount of money and specially trained doctors that know what they are doing. Even if one is at a State hospital, there are always all those little extras needed…

A child with cancer needs very good care; they may not be vaccinated, and a special dentist that knows how to treat a cancer patient must be found. Every cancer patient needs specialised treatment.

Heini still falls a lot, he eats badly because everything still tastes bad to him. I know very few people really understand cancer, and it is very difficult for his mother to hear “You must just appreciate him while he is still here and live each day as if it is his last and just love this child!”

In conclusion, Heini still has a long road to walk before he is in remission. The oncologist said that the first 3 years of cancer are the most critical time; therefore we live day by day and take things as they come for this little boy.

Even once he is in remission it does not mean that he is cured; the cancer could come back at any time. The financial damage is huge, and it does not go away with the cancer. God has been good to us and we appreciate that which we have.

 

Heini's Birthday Party organised by Sors Guru Grobbelaar
Heini’s Birthday Party organised by Sors Guru Grobbelaar

Klein Heini se Storie

Ek wil Heini se storie plaas en vir eens en altyd hoop ek dat die wat nou nog nie deur kanker geraak is nie sal verstaan hoeveel ‘n mamma moet deurgaan, en wat kanker is.

Ek plaas n foto van Heini se 2de groot brein operasie van 2012. Klein Heinrich van Straaten (Heini) het soos enige seuntjie maar skooltjie toe gegaan as mamma Lize moes gaan werk; hy het nooit veel saam die maaitjies gespeel nie en altyd met sy hande in sy sakke gestaan.

Heini was 3 jaar oud toe hy Oktober 2012 begin vasloop het in alles en heeltyd naar was en vir mamma gese het hy het kopseer. Almal het maar gedink dis maar n fase tot dit erger geraak het en mamma hom die 12de november 2012 hospitaal toe gevat het.

Klein Heinrich is op 3 jaar oud die 12 de November 2012 gediagnoseer met breinkanker. Epydymoma (malignant). Hy is oorgeplaas na George Hospitaal en gevlieg na Rooikruis Kinder Hospitaal in Kaapstad waar hy ‘n operasie om die vog te dreineer ondergaan het, en die 15de nov 2012 ‘n groot operasie van 8 ure ondergaan het om die gewas te verwyder. Op sy pappa se verjaarsdag.

Heini was deur alles baie moedig, ‘n sterk seuntjie met uithou vermoë. Sy behandeling het goed gevorder maar dit is ‘n lang stryd en Heini is nog nie gesond nie.

Die geweldige uitdaging om ‘n klein seuntjie deur al die traumatiese behandeling en toetse te sit eis sy tol en veroorsaak dat hy ‘n swak immuniteit het.

As gevolg van die behandeling en chirurgie het hy skade oorgehou en is sy motoriese funksies aangetas. Hy het hulp nodig met terapie om sy koordinasie en spierkontrole weer op te bou.

Hy loop nog met bree basis, sy ogies kort oefening, sy spiere is verkort en dit is ook bevind dat Heini se oë agteruit gegaan het en dat hy blinde kolle het wat nie reg gestel kan word nie.

Hy het ses weke bestraling gehad in desember 2012 tot end januarie2013 dit het baie aan die seuntjie gevat. Heini het ook nou absence seizure (epilepsie) en is nou op medekasie gesit daarvoor.

Mamma Lize is ‘n weduwee wat alleen die krisis pad moet stap. Lize was n enigste kind van ouers wat reeds oorlede is. Heini se pappa is oorlede 2 jaar gelede en dus is hierdie pad vol dorings en slaggate wat dit moeilik maak om elke dag die lewe in die oë te kyk. Op die stadium was dit nodig om voltyds aandag te gee aan haar klein seuntjie vir wie sy (Lize) jare gewag het en wat haar kosbaarste kleinood is.

Om ‘n kind met kanker groot te maak is geen grap nie en kort genadelose baie finansies en spesiale opvoeding drs wat weet wat hul doen; en al is jy by die staat, daar is altyd ekstra belangrike goed nodig.

‘n Kanker kind vat baie goeie versorging; hul mag nie in geënt word teen kindersiektes nie, ook ‘n spesiale tandards moet gesoek word; elke kanker pasient kort noukeurige behandeling.

Hy val nogsteeds rond hy eet sleg en smake van kos verskil.  Ek weet min mense verstaan kinderkanker ~ dit is moeilik vir ‘n mama om te hoor “jy moet hom net waardeer dat hy nog hier is en lewe elke dag of dit jou laaste is,” en “wees net lief vir hierdie seuntjie.

In kort gestel, Heinrich moet nog ‘n lang pad stap vir hom om in remissie te gaan. Die onkoloog het gese dat die eerste 3jaar van kanker die kritieke tyd is, daarom lewe ons vir die seuntjie dag vir dag, stap vir stap.

As jou kind in remissie is beteken dit nie hy is gesond nie en dit kan ook om keer. En die finansieële skade is klaar daar, dit gaan nie weg saam die kanker nie. God was nog net goed en ons waardeer dit wat ons het.

Leave us a comment so that we can see whether we are delivering relevant information or not, and please share our posts :-D

%d bloggers like this: